Eat every day

เรารักอาหาร พอๆ กับชอบเธอเลย

คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 – 9 กรกฎาคม 2563